Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

  *

  ROZDZIAŁ VI

  ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZPAMiG

  §32.

  Zmiana Statutu i rozwiązanie ZPAMiG wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względy na liczbą obecnych.

  §33.

  1. Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa, powołana przez Walny Zjazd Członków ZPAMiG lub Zarząd ZPAMiG,

  2. Projekt zmian statutu winien być zgłoszony nie później niż na 2 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG

  §34.

  1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu ZPAMiG , Walny Zjazd Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG przeprowadzi likwidację, zarządzając i zabezpieczając cały majątek ZPAMiG,

  2. Zjazd Członków ZPAMiG podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku likwidowanego ZPAMiG.


© 2007