Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

    *

    ROZDZIAŁ II

    CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

    §6

1. ZPAMiG jest samorządnym, dobrowolnym związkiem artystów plastyków, którzy pracują twórczo w dziedzinach malarstwa, grafiki i dyscyplin pokrewnych.

2. ZPAMiG opiera swój ą działalność na pracy społecznej członków.

§7

Celem ZPAMiG jest:

l/ zapewnienie artystom działającym twórczo pełnego uczestnictwa w kształtowaniu i rozwoju kultury plastycznej

2/ kształtowanie zasad określających rolę, rangę, warunki rozwoju i upowszechniania sztuki.

3/ kształtowanie postaw społecznych i etycznych swoich członków.

4/ zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu twórczego.

5/ ochrona praw zawodowych i socjalnych artystów plastyków.

§8

ZPAMiG realizuje swoje cele poprzez:

1.Współpracę i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie:

1/ planowania kulturalnego, kształcenia plastycznego oraz nadzoru i orzecznictwa artystycznego,

2/ opiniowania aktów prawnych w sprawach dotyczących warunków życia i pracy artystów plastyków,

3/ opiniowania i zgłaszania wniosków w sprawach przyznawania stypendiów, odznaczeń i nagród

4/ zapewnienia warunków niezbędnych do wykonywania zawodu artysty plastyka.

2. Podejmowanie działań w zakresie:

l/ planowania i organizowania wystaw dzieł plastycznych,

2/ organizowania i prowadzenia galerii, wystaw oraz doświadczalnych pracowni,

3/ inicjowania edycji dotyczących dzieł plastycznych oraz prowadzenia własnej działalności wydawniczej,

4/ współpracy ze środkami masowego przekazu i innymi właściwymi instytucjami w sprawach dotyczących upowszechniania działalności ZPAMiG, funkcji rynku plastycznego, wystawiennictwa, konkursów i innych problemów zawodowych twórców,

5/ organizowania zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych i innych spotkań poświęconych sprawom sztuki

3. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

© 2007