Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

    *

    ROZDZIAŁ III

    CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

    §9


Członkowie ZPAMiG dzielą się na:

l/ zwyczajnych

2/ honorowych

§10

Członkiem zwyczajnym ZPAMiG może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pracuje twórczo w dziedzinach malarstwa lub grafiki i dyscyplin pokrewnych oraz uznaje cele i zadania ZPAMiG i zostanie przyjęty przez komisje kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd Główny ZPAMiG.

§11

1. Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla realizacji celów Związku, bez względu na obywatelstwo. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków ZPAMiG na wniosek Zarządu Głównego ZPAMiG podejmującego odpowiednia uchwałę.

2. Członek honorowy, o którym mowa w ust. l posiada prawo i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem praw określonych w §13 pkt. l i 3 oraz głosu stanowiącego.

3. Godność członka honorowego pozbawia Walny Zjazd Członków ZPAMiG na wniosek Zarządu ZPAMiG.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego ZPAMiG należy:

l/ praca twórcza i aktywne współdziałanie w realizacji celów i zadań ZPAMiG,

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

3/ przestrzeganie norm i zasad współżycia społeczno - zawodowego,

4/ terminowe opłacanie składek członkowskich w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walny Zjazd Członków ZPAMiG.

§13

Do praw członka zwyczajnego ZPAMiG należy:

l/ bierne i czynne prawo wyborcze,

2/ prawo uczestnictwa w Walnych Zjazdach Członków ZPAMiG z prawem głosowania i zgłaszania wniosków,

3/ prawo udziału w orzecznictwie artystycznym oraz prawo kandydowania do tytułu rzeczoznawcy MKiS;

4/ udział w ruchu artystycznym, imprezach oraz korzystanie ze świadczeń i urządzeń ZPAMiG.

5/ Członkowie ZPAMiG mogą organizować się w grupy twórcze.

§14

Członek Honorowy ma prawo uczestnictwa w Walnych Zjazdach Członków ZPAMiG z głosem doradczym oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i urządzeń ZPAMiG z wyjątkiem uprawnień wynikających z działalności zawodowej członków ZPAMiG.

§15

Przynależność do ZPAMiG ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu ZPAMiG,

2/ skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu ZPAMiG z powodu l- rocznego, nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami, pomimo pisemnego upomnienia,

3/ wykluczenia na mocy uchwały Zarządu ZPAMiG za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, lub za wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową - pozbawienia praw publicznych,

4/ śmierci członka.

§16

1. Od uchwały Zarządu Głównego ZPAMiG, w przedmiocie skreślenia bądź wykluczenia członka, służy odwołanie do Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG.

2. Członek skreślony lub wykluczony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od daty skreślenia lub wykluczenia.

© 2007