Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

  *

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE ZPAMiG

  §17


1. Władzami naczelnymi ZPAMiG są:

1/ Walny Zjazd Członków ZPAMiG

2/ Zarząd ZPAMiG

3/ Komisja Rewizyjna ZPAMiG.

2. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG w tym przedmiocie.

3. Wybory władz ZPAMiG odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym na poszczególnych kandydatów.

§18

W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz ZPAMiG, lub niemożliwości pełnienia funkcji we władzach przez okres dłuższy niż pół roku, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków spośród osób, które kandydowały do władz kolejności głosów otrzymanych w wyborach. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.

§19

1. Uchwały władz ZPAMiG zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu lub regulaminów ZPAMiG nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG i Zebrań Członków zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najemnej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§20

Najwyższą władzą ZPAMiG jest Walny Zjazd Członków ZPAMiG, zwyczajny lub nadzwyczajny.

§21

1. Zwyczajny Walny Zjazd Członków ZPAMiG jest zwoływany przez Zarząd Główny ZPAMiG co 2 lata, w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz ZPAMiG

2. O terminie oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu, zawiadamia członków Zarząd ZPAMiG co najmniej no 30 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG. Jeżeli przedmiotem Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG ma być zmiana Statutu, do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmian.

§22

1. Nadzwyczajny Zjazd Członków ZPAMiG zwołuje Zarząd Główny ZPAMiG w celu rozpatrzenia w trybie pilnym spraw dotyczących całego Związku,

2. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Członków mogą nadto zgłosić:

l/ Komisja Rewizyjna ZPAMiG

2/ Zarząd ZPAMiG odpowiednią uchwałą,

3/ 1/3 członków ZPAMiG

3. Zarząd ZPAMiG zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Członków ZPAMiG w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały,

4. Nadzwyczajny Zjazd Członków ZPAMiG obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§23

Wszyscy członkowie związku zwyczajni i honorowi.

§24

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG:

l/ uchwalenie programu działań ZPAMiG i jego władz,

2/ uchwalenie wielkości składek członkowskich ,

3/ podejmowanie uchwał o zmianie satutu,

4/ podejmowanie uchwał o rozwiązanie Związku,

5/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego ZPAMiG

6/ udzielanie absolutorium usypującemu Zarządowi ZPAMiG na wniosek Komisji Rewizyjnej ZPAMiG,

7/ uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPAMiG

8/ wybór 5-9 członków Zarządu ZPAMiG i 3-7 członków Komisji Rewizyjnej ZPAMiG. O ilości wybieranych członków władz decyduje Walny Zjazd Członków ZPAMiG

9/ podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Członków , nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

§25

1. Zarząd ZPAMiG składa się z 5-9 członków wybranych przez Walny Zjazd Członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie prezydium w składzie :

 • prezes
 • wiceprezes
 • sekretarz
 • skarbnik
 • członek

  2. Posiedzenia Zarządu Głównego ZPAMiG zwoływane są przez prezydium lub prezesa w miarą potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał

  3. Zarząd działa na podstawie regulaminu pracy uchwalonego przez Walny Zjazd Członków ZPAMiG

  §26

  Do kompetencji Zarządu ZPAMiG należy:

  1/ kierowanie działalnością ZPAMiG w okresie między Zjazdami,

  2/ wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Członków

  3/ ustalenie planów działalności statutowej i gospodarczej

  4/ zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych,

  5/ zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zjazdu Członków ZPAMiG

  6/ reprezentowanie Związku na zewnątrz

  7/ podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych ZPAMiG i udzielanie pełnomocnictw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

  8/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium Zarządu

  9/ rozstrzyganie w trybie odwoławczym sporów miedzy członkami, wynikających na tle działalności ZPAMiG,

  10/ uchylanie regulaminów wewnętrznych

  11/ powoływanie stałych lub doraźnych Komisji problemowych, jako organów doradczych lub opiniodawczych Zarządu Głównego ZPAMiG oraz ustalanie ich składu, regulaminów i zasad działania

  12/ podejmowanie uchwał w sprawach ZPAMiG nie należących do właściwości innych władz Związku

  §27

  1. Posiedzenia prezydium Zarządu ZPAMiG odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu

  2. Uchwały prezydium Zarządu ZPAMiG zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków prezydium, w tym prezesa lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego ZPAMiG

  3. Do kompetencji prezydium Zarządu ZPAMiG należy:

  l/ realizowanie uchwał Zarządu ZPAMiG

  2/ kierowanie pracami ZPAMiG w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego ZPAMiG

  3/ organizowanie posiedzeń Zarządu ZPAMiG i przygotowanie na te posiedzenia sprawozdań z działalności,

  4/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd ZPAMiG w jego imieniu, zgodnie z regulaminem działania Prezydium, uchwalonym przez Zarząd ZPAMiG

  §28

  1. Komisja Rewizyjna ZPAMiG składa się z 3-7 członków i na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, wybierając spośród siebie :

 • zewodniczącego
 • wiceprzewodniczącego
 • sekretarza

  2. Do zadań Komisji Rewizyjnej ZPAMiG należy:

  l/ kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności ZPAMiG i jego władz, a w szczególności finansowej i gospodarczej

  2/ występowanie do Zarządu ZPAMiG z wnioskiem wynikającym z kontroli i żądania wyjaśnień

  3/ składania na Zjazdach Członków ZPAMiG sprawozdań ze swojej działalności,

  4/ wnioskowanie w sprawach udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu ZPAMiG

  5/ Komisja Rewizyjna ZPAMiG ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty ZPAMiG

  6/ Członkowie Komisji Rewizyjnej ZPAMiG mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu ZPAMiG z głosem doradczym

 • © 2007