Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


STATUT

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW

Uchwalony przez Zjazd ZPAMiG w dniu 6 kwietnia 2003 r.

    *

    ROZDZIAŁ I

    NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

    §1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików", zwane w dalszym ciągu w skrócie "ZPAMiG".

2. ZPAMiG może używać odpowiedników swojej nazwy i skrótów w językach obcych.

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto stołeczne Warszawa.

§3

ZPAMiG jest zarejestrowanym stowarzyszeniem twórczym działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz zgodnie z porządkiem prawnym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

ZPAMiG może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

ZPAMiG ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

© 2007