Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


____________________________________________________________________


Regulamin konkursu na plakat cyrkowy

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów (dalej Festiwal) zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu są Warsztaty Kultury w Lublinie.


3. Ramy czasowe Konkursu:

a) termin składania prac konkursowych ustala się na 10 lipca
b) rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia
15 lipca 2019
c) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2019 roku.

4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu plakatu podejmującego tematykę cyrku, który będzie stanowił plastyczną wizytówkę festiwalu.

5. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Treść klauzuli informacyjnej RODO oraz wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Uczestnik konkursu składa oświadczenie umieszczone na karcie zgłoszeniowej do konkursu o treści określonej w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. Podpisane oświadczenia należy przesłać wraz ze zgłaszanymi pracami za pośrednictwem serwisu artunity.eu.


§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu mogą być: artyści, projektanci, studenci i absolwenci szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a) odnosić się do tematyki cyrkowej, ze szczególnym uwzględnieniem idei tzw. nowego cyrku, jaki jest prezentowany podczas Carnavalu Sztukmistrzów. Nowy Cyrk w formie to prezentacja niezwykłych umiejętności i sztuk, ale już głównie w wykonaniu ludzi (bez udziału zwierząt). Nowy Cyrk w treści to wciąż zabawa i humor, ale przede wszystkim historia i opowieść, o sprawach aktualnych i ważnych.

b) powinna uwzględniać specyfikę Carnavalu Sztukmistrzów np. uliczny charakter imprezy, obecność highlinerów, atmosferę karnawału lub jakikolwiek inny element charakterystyczny dla Carnavalu Sztukmistrzów.

c) powinna zawierać tekst: Carnaval Sztukmistrzów 10 lat

2. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy artunity.eu w formacie 100 x 70 cm, rozdzielczość 180 dpi, tryb RGB. Maksymalna waga pliku to 15 MB, format JPG.

3. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie. Do Pracy Konkursowej wykonanej zespołowo dołącza się oświadczenia wszystkich autorów pracy. Wzór oświadczenia jest załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu i można pobrać go ze strony internetowej www.sztukmistrze.eu.


4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe.


5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.


6. Po rozstrzygnięciu Konkursu jury dokonuje identyfikacji autora najlepszej Pracy Konkursowej na podstawie Karty Zgłoszenia. Autor najlepszej Pracy Konkursowej jest zwycięzcą Konkursu.


7. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko plakaty wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.


8. Uczestnik, jako autor plakatu nie może tym utworem plastycznym naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem plakatu w sposób opisany w Regulaminie.


9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Organizatorowi  jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.


10. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojego plakatu imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronach internetowych  Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.


11. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili wypłacenia mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje własność oryginalnego egzemplarza tego plakatu w formie elektronicznej oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tego plakatu i prawa zależne do jego opracowań na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
b) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy plakatu oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,
4) zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,
d) wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,
e) prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.

§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa (min. 3 osobowa) powołana przez organizatora. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu.

2. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.


3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2019 roku.


4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.sztukmistrze.eu nie później niż do dnia 15 lipca 2019 roku.


5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


§ 6
Kryteria Oceny

1. Prace konkursowe oceniane będą pod względem estetycznym oraz funkcyjnym, zgodnie z następującymi kryteriami:

a) jakość graficzna,
b) zgodność plakatu z tematem,
c) oryginalność interpretacji,
d) czytelność plakatu.

§ 7
Nagroda

1. Organizator ustanawia nagrodę główną w wysokości 4000 zł brutto oraz wyróżnienia na łączną kwotę 1000 zł brutto

2. Przed wydaniem nagrody w kwocie netto, Organizator obliczy i pobierze z kwoty brutto oraz odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z póź. zm.).


3. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału nagród niż wyżej wymieniony i zastrzega sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród wymienionych w ust. 1.


4. Organizator zorganizuje wystawę finałowych prac wytypowanych przez komisję konkursową.


5. Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Warsztatach Kultury w Lublinie.


6. Warunkiem odebrania nagród jest podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz przekazanie Organizatorowi projektu plakatu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI)


7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia nagrodzonej pracy do wdrożenia.


8. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.


9. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.


10. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.


§ 8
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania Nagrody.


3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.


6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Organizator może wskazać innego zwycięzcę Konkursu albo zakończyć Konkurs bez przyznania nagrody.


7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie

OŚWIADCZENIE AUTORA* / WSPÓŁAUTORA*


Imię i nazwisko uczestnika konkursu – autora* / współautora* plakatu : ……….......……………………………………………………………………………………………….………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….........…..........….
nr tel. ……………………..………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail ……………………………………………………………………..……….……………………..


 Oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się z treścią regulaminu konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz przyjmuję je do stosowania bez zastrzeżeń zgodę.

2. Oświadczam, że jestem autorem/współautorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.


3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Warsztaty Kultury w Lublinie (zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w celach związanych z organizacją konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów na warunkach określonych w Klauzuli informacyjnej.


4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Warsztaty Kultury w Lublinie na potrzeby organizacji konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów na warunkach określonych w Klauzuli informacyjnej.

4. Zapoznałem(am) się i akceptuję zapisy Klauzuli informacyjnej (zał. 2).
………..……………….……….....                     …………………….………..............
(miejscowość i data)                         (czytelny podpis )
* - właściwe podkreślić

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie


 Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie


1. Niniejszym informujemy, że Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 w Lublinie są Administratorem danych osobowych uczestników konkursu n na plakat cyrkowy na potrzeby festiwalu Carnaval Sztukmistrzów zwanego dalej Konkursem.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu w tym rejestracji uczestników, prezentacji prac konkursowych, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Warsztatów Kultury (podstawa z art 6 ust 1 lit b i f RODO). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


3. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora w tym jurorzy Konkursu oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku kalendarzowego w którym odbywają się warsztaty.


5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.


6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie organizatorowi Konkursu danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu.


________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy Członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików do udziału w prezentacji swoich prac (malarstwo, grafika) tematycznie związanych z Wisłą. Wystawa organizowana jest przez Kazimierską Konfraternię Sztuki z okazji "Roku Wisły" jako VIII Kanał Sztuki w ramach  Festiwalu Filmu i Sztuki “Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym w terminie 5 i 6 sierpnia 2017. Zawieszanie obrazów  w cembrowinie rzeki Grodarz od godz. 14.00. Otwarcie wystawy o godz.19.00
   
    Artysta osobiście dostarczyć ma swoje dwie prace ,  osobiście ustawić, zawiesić  na ścianach cembrowiny Grodarza. Prace należy zdjąć o godz.24.00

    Prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury do 01 sierpnia br. e mailowo  w.odorowski@gmail.com  lub telefonicznie/sms 519 418 015

        Życzymy miłych wrażeń związanych z tym działaniem i serdecznie zapraszamy do udziału.

Zarząd Kazimierskiej Konfraterni Sztuki

Zarząd ZPAMiG

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Aukcja Charytatywna "Dorota" Dzień dobry, kontaktuję się z Państwem w sprawie aukcji charytatywnej, która odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 16 kwietnia o godzinie 17:00. Celem aukcji jest zbiórka funduszy na nierefundowane leczenie onkologiczne Doroty Rżysko. Prace na aukcję przekazało wielu wspaniałych artystów m.in. Marek Sobczyk, Jarosław Modzelewski, Ryszard Grzyb i Piotr Młodożeniec. Organizatorem aukcji jest fundacja Tam i z Powrotem, a patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Będziemy wdzięczni, jeśli opublikują Państwo lub udostępnią informację na ten temat. Borys Kowalik.

____________________________________________________________________


Plener Malarski w Łazienkach Królewskich

11 -12 lipca 2015
w ramach
STREFA CISZY Royal Łazienki Music Festival
http://strefaciszyfestival.pl/

Zapraszamy pasjonatów, artystów malarzy, studentów i seniorów na plener malarski w wyjątkowej przestrzeni Ogrodu Łazienek Królewskich. W ramach Festiwalu Strefa Ciszy podczas weekendu muzyki francuskiej 11-12 lipca pragniemy poczuć atmosferę również francuskich plenerów malarskich. Artystom towarzyszyć będą o wybranych godzinach muzycy zespołu Madame Victoire z Francji oraz polski duet Fluent Ensemble również w repertuarze muzyki francuskiej.
Technika prac, tematyka i format dowolny.
Artyści będą mieli możliwość wystawienia ukończonych prac w niedzielę 12 lipca o godz. 18:00 podczas koncertu finałowego w wykonaniu Madame Victoire na Scenie Purpurowej Świątynia Sybilli.
Udział w plenerze jest bezpłatny. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnego sprzętu, organizator nie zapewnia sztalug, materiałów i akcesoriów malarskich.
Osoby chętne zapraszamy do rejestracji w punkcie organizacyjnym czynnym od godz. 10:00 do 17:00 w sobotę i niedzielę w Strefie Leżakowania (w załączeniu mapa festiwalowa). Na miejscu udzielane będą szczegółowe informacje dot. obszaru, w którym artyści mogą wykonywać prace, przechowania prac i sprzętów z soboty na niedzielę, wystawy finałowej itp.

Kontakt do koordynatora:
biuro@muzykajest.pl
(+48) 605 225 849

____________________________________________________________________
Zarząd Okręgu Częstochowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków organizuje II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny - PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY - Częstochowa 2014.

Zachęcamy artystów do udziału w konkursie.

Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku / również wersja angielska/.

II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY- Częstochowa 2014
Second International Art Competition – CONTEMPORARY LANDSCAPE  – Częstochowa 2014, POLAND____________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w niezwykłej wystawie p.t: "Poezja Malowana", którą będziemy prezentować
w Galerii KADR na przełomie września i października 2014.

Zaprezentujemy na niej dzieła, które zainspirowane zostały tekstem poetyckim, oraz takie, które stały się inspiracją do stworzenia takiego tekstu.

Wiemy, że często artyści sami dopisują poetycki komentarz do swoich obrazów, często też ilustrują tomiki poetyckie innych autorów. Są tacy, którzy poświęcili lwią część swojej twórczości interpretacji poezji jednego autora - takim poetą, który zainspirował wielu malarzy jest np: Jacek Kaczmarski...

A może wasz obraz wywarł takie wrażenie na którymś z poetów, że doczekał się uwiecznienia w jego dziele?

Czekamy na zgłoszenia, zarówno ze strony artystów malarzy i grafików, jak i poetów
 - do 10 września na propozycję udziału w wystawie
 - do 15 września na reprodukcje proponowanych prac
  (pliki JPG wys.600pxl, opisane w nazwie pliku: Imię Nazwisko TYTUŁ+tekst poetycki osobno jako dokument tekstowy)
Reprodukcje mogą być też przysłane zmontowane w jeden obrazek razem z tekstem, lub jego fragmentem - jak w
poniższych przykładach.
Wystawa będzie czynna od 29.09.2014r, na wernisaż zapraszamy 06.10.2014r w godz.18.00-20.00
Wszystkie prace i odpowiadające im teksty(kompletne) będą od 1 października umieszczone na facebooku, gdzie odbędzie się plebiscyt publiczności na najdoskonalsze połączenie obrazu i tekstu. Wyniki plebiscytu na facebooku i w galerii ogłosimy 3 listopada na finisażowym XI Saloniku Nowej Deotymy w Kadrze p.t: "Poezja Malowana i Śpiewana".
Anna Sobol - komisarz wystawy

____________________________________________________________________

Miłość - temat stary jak sztuka, ale ostatnio najczęściej traktowany obscenicznie, czy ginekologicznie, a my chcemy po staremu - pięknie, z pasją i z nostalgią!
To nie znaczy, że czekamy na jakieś sentymentalne ramotki, czy kicze, ale chętnie pokażemy malarstwo pełne pasji, w każdej możliwej konwencji, nowoczesne lub nawiązujące do historycznych kierunków w sztuce - po prostu dobre i prawdziwe.

To nie jest temat, który trzeba dopiero odkrywać, nieobojętny nikomu, więc mam nadzieję, że chociaż termin bardzo krótki - zgłoszenia do 25 stycznia br, dostarczenie prac do 3 lutego br - każdy znajdzie u siebie jakieś ciekawe prace i dołączy do naszej prezentacji.
Bardzo proszę o przysłanie na adres sobolart@gmail.com reprodukcji proponowanych prac w wysokości do 800 pxl max.  Mogą być cykle  - łącznie max 5-8 prac, prace nie większe niż 1,5 m. wysokości. 

Kontakt bezpośredni 607 327 294
Anna Sobol - komisarz wystawy

____________________________________________________________________

Zarząd Okręgu Częstochowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków organizuje I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY- Częstochowa 2012

Zachęcamy artystów do udziału w konkursie.
Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku.
____________________________________________________________________

Salonik Nowej Deotymy w Kadrze


wznawia po wakacjach swoją działalność spotkaniem poświęconym europejskim inspiracjom kulturą Orientu. Jak zawsze zapraszamy wszystkich do jak najszerszego udziału w programie i zgłaszanie swoich propozycji muzycznych, poetyckich, filozoficznych, literackich, filmowych i innych, czyli drobnych kamyczków, z których stworzymy jak zawsze - bogatą mozaikę bardzo osobistych odniesień. Tłem dla tych artystycznych rozważań będzie wystawa - tradycyjnie powiązana tematycznie z motywem przewodnim wieczoru. W tym momencie apeluję do kolegów-artystów, żeby zechcieli podzielić się z nami swoimi fascynacjami orientalnymi i zgłosili do końca września prace zainspirowane w jakikolwiek sposób ikonografią i duchem Dalekiego Wschodu - obrazy, rysunki, fotografie, a także obiekty(pamiątki, książki, ubiory, gadgety i in) ze swoich kolekcji, które miały swój udział w ich wizji Orientu. Reprodukcje proponowanych prac powinny być wykadrowane i opisane wg schematu:

Imię Nazwisko TYTUŁ . Poniżej plakat, w którym oprócz własnego obrazu wykorzystałam fascynujące autoportrety młodziutkiej artystki - Delfiny Janusiewicz, żeby pokazać, że inspiracja Orientem nie musi być dosłowna i chodzi bardziej o specyficzny klimat i stylistykę, niż pocztówkę z egzotycznego kraju... Pozdrawiam serdecznie i czekam niecierpliwie na Wasze propozycje! Anna Sobol

 

 

© 2008